§ 1

Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji pod nazwą

„MEDIATRAILER SP. Z O.O. – STELLANTIS”, oraz szczegółowe zasady, na jakich odbywa się powyższa akcja.

§ 2

Organizator

Organizatorem akcji, o której mowa w § 1 niniejszego regulaminu, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą MEDIATRAILER SP. Z O.O. z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Niałeckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538418, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posługująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 8381847699.  

§ 3

Pojęcia

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

a)    Regulamin” – niniejszy regulamin,

b)    Organizator” – podmiot, o którym mowa w § 2 Regulaminu,

Akcja” – akcja pod nazwą „MEDIATRAILER SP. Z O.O. – STELLANTIS”

c)    w której o kolejności uczestników decyduje ilość zamówionych produktów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora, wymienionych w § 6, a nadto inne kryteria określone Regulaminem,

d)    Partner” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami, w ramach której zaopatruje się albo zamierza zaopatrywać się u Organizatora w oferowane przez niego produkty wymienionych w § 6,

e)    Uczestnik” – osoba uprawniona do składania w imieniu Partnera oświadczeń woli obejmujących zamówienia na zakup produktów wymienionych w § 6, oferowanych do sprzedaży przez Organizatora, a w szczególności członek organu zarządzającego Partnera, umocowany kierownik działu części zamiennych Partnera, umocowany przedstawiciel handlowy Partnera.

§ 4

Czas trwania Akcji

Akcja rozpoczyna się w dniu 01 lutego 2022r. o godz. 8.30, a kończy się w dniu 31 marca 2022r. o godz. 16.00. Ogłoszenie wyników akcji nastąpi w siedzibie Organizatora w dniu 1 kwietnia 2022r. o godz. 9.00.

§ 5

Zasady Akcji

1.    Uprawnionymi do udziału w Akcji są wszyscy Uczestnicy, z wyjątkiem Uczestników reprezentujących Partnerów dokonujących zamówień flotowych, których warunki cenowe ustalane są w drodze negocjacji z Organizatorem.

2.    Udział w Akcji jest dobrowolny. Udziału w Akcji należy zgłosić Organizatorowi w formie elektronicznej – na adres mailowy: konkurs@mediatrailer.pl Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o udziale w Akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Oświadczenie o udziale w Akcji może być w każdym czasie cofnięte.

3.    Kryterium rozstrzygającym o wynikach Akcji jest ilość produktów, wymienionych w § 6 zamówionych przez Uczestnika w imieniu Partnera w czasie trwania Akcji.

§ 6

Nagrody

1.    Uczestnicy Akcji są nagradzani bonami towarowymi  Sodexo, ufundowanymi przez Organizatora, według następujących zasad:

a)    Uczestnicy, którzy w czasie trwania akcji złożą zamówienie na

·         Kompletną zabudowę busa (podłoga + boczki)

·         Poprzeczki aluminiowe

·         Platforma stalowa busa

·         Bagażnik rowerowy mocowany na hak holowniczy

·         Box dachowy

·         Zawieszenie pneumatycznego Drive-Rite Firestone

·         Nadkola zewnętrzne plastikowe

Za każdy wyżej wymieniony produkt, który zamówi uczestnik akcji, otrzyma on bon o wartości 50 zł

2.    Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wartość nagród, o których mowa w ust. 1  powyżej, stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

3.    Nagrody zostaną doręczone Uczestnikom Akcji za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Organizatora, za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Akcji. Warunkiem wręczenia nagrody Uczestnikowi jest w każdym przypadku podanie przez niego Organizatorowi – w formie pisemnej, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej – dokładnego adresu zamieszkania Uczestnika, jego daty urodzenia, numeru PESEL, nazwy właściwego urzędu skarbowego oraz złożenie przez Uczestnika, w trybie wyżej opisanym, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rozliczeń podatkowych. Odmowa udostępnienia Organizatorowi powyższych danych lub złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, jest równoznaczna z rezygnacją Uczestnika z udziału w Akcji.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.    W Akcji nie mogą brać udziału osoby nie uprawnione do samodzielnej reprezentacji Partnerów. Osoba, która mimo braku umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu Partnera weźmie udział w akcji i otrzyma z tego tytułu nagrodę, zobowiązana będzie do jej zwrotu na pierwsze żądanie Organizatora oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niedojściem do skutku zamówień złożonych przez osobę, o której mowa powyżej.

2.    Organizator udostępnia Regulamin każdemu z Uczestników w formie elektronicznej w każdym czasie. Nadto Organizator udostępnia Regulamin w formie pisemnej każdemu Uczestnikowi poprzez wywieszenie Regulaminu w siedzibie Organizatora.

3.    Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania wszelkich informacji dotyczących Akcji, jak również przyjmowania od Uczestników oświadczeń dotyczących udziału w Akcji, jest Pan Dawid Dybek, nr tel.: 602725461

4.    W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5.    Wszelkie spory wynikłe na tle Akcji i Regulaminu rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd siedziby Organizatora.

6.    Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia akcji do dnia odbioru nagród przez Uczestników – stosownie do postanowień § 4 i § 5 Regulaminu.