§ 1

Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji pod nazwą

„MEDIATRAILER SP. Z O.O. – STELLANTIS”, oraz szczegółowe zasady, na jakich odbywa się powyższa akcja.

§ 2

Organizator

Organizatorem akcji, o której mowa w § 1 niniejszego regulaminu, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą MEDIATRAILER SP. Z O.O. z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Niałeckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538418, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posługująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 8381847699.  

§ 3

Pojęcia

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

  1. Regulamin” – niniejszy regulamin,
  2. Organizator” – podmiot, o którym mowa w § 2 Regulaminu,

Akcja” – akcja pod nazwą „MEDIATRAILER SP. Z O.O. – STELLANTIS”

§ 4

Czas trwania Akcji

Akcja rozpoczyna się w dniu 01 lutego 2022r. o godz. 8.30, a kończy się w dniu                31 marca 2022r. o godz. 16.00. Ogłoszenie wyników akcji nastąpi w siedzibie Organizatora w dniu 1 kwietnia 2019r. o godz. 9.00.

§ 5

Zasady Akcji

  1. Uprawnionymi do udziału w Akcji są wszyscy Uczestnicy, z wyjątkiem Uczestników reprezentujących Partnerów dokonujących zamówień flotowych, których warunki cenowe ustalane są w drodze negocjacji z Organizatorem.
  2. konkurs@mediatrailer.pl Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o udziale w Akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Oświadczenie o udziale w Akcji może być w każdym czasie cofnięte.

§ 6

Nagrody

Za każdy wyżej wymieniony produkt, który zamówi uczestnik akcji, otrzyma on bon o wartości 50 zł

§ 7

Postanowienia końcowe

  1. W Akcji nie mogą brać udziału osoby nie uprawnione do samodzielnej reprezentacji Partnerów. Osoba, która mimo braku umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu Partnera weźmie udział w akcji i otrzyma z tego tytułu nagrodę, zobowiązana będzie do jej zwrotu na pierwsze żądanie Organizatora oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niedojściem do skutku zamówień złożonych przez osobę, o której mowa powyżej.
  2. Organizator udostępnia Regulamin każdemu z Uczestników w formie elektronicznej w każdym czasie. Nadto Organizator udostępnia Regulamin w formie pisemnej każdemu Uczestnikowi poprzez wywieszenie Regulaminu w siedzibie Organizatora.
  3. Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania wszelkich informacji dotyczących Akcji, jak również przyjmowania od Uczestników oświadczeń dotyczących udziału w Akcji, jest Pan Dawid Dybek, nr tel.: 602725461
  4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
  5. Wszelkie spory wynikłe na tle Akcji i Regulaminu rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd siedziby Organizatora.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia akcji do dnia odbioru nagród przez Uczestników – stosownie do postanowień § 4 i § 5 Regulaminu.